HeadlineMateri Pilihan

Kitab Bulughul Maram

Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, disusun oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H - 852 H).

Bulughul Maram atau Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, disusun oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H – 852 H). Kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum fikih (istinbath) oleh para ahli fikih. Kitab ini menjadi rujukan utama khususnya bagi fikih dari Mazhab Syafi’i. Kitab ini termasuk kitab fikih yang menerima pengakuan global dan juga banyak diterjemahkan di seluruh dunia.

Kitab Bulughul Maram memuat 1.371 buah hadis. Di setiap akhir hadis yang dimuat dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar menyebutkan siapa perawi hadis asalnya. Bulughul Maram memasukkan hadis-hadis yang berasal dari sumber-sumber utama seperti Sahih al-BukhariSahih MuslimSunan Abu DawudSunan at-TirmidziSunan an-Nasa’iSunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dan selainnya.

Kitab Bulughul Maram memiliki keutamaan yang istimewa karena seluruh hadis yang termuat di dalamnya kemudian menjadi fondasi landasan fikih dalam mazhab Syafi’i. Selain menyebutkan asal muasal hadis-hadis yang termuat di dalamnya, penyusun juga memasukkan perbandingan antara beberapa riwayat hadis lainnya yang datang dari jalur yang lain. Karena keistimewaannya ini, Bulughul Maram hingga kini tetap menjadi kitab rujukan hadis yang dipakai secara luas tanpa mempedulikan mazhab fikihnya.

Metode yang digunakan oleh Ibnu Hajar dalam menyusun kitab ini ialah dengan metode tematis (maudhu’i) berdasarkan tema-tema fikih, mulai dari Bab Bersuci (Thaharah) sampai Bab Kompilasi (al-Jami’). Ia menyeleksi beberapa hadis dari kitab-kitab shahih, sunan, mu’jam, dan al-Jami yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqih.[1]

Sistematika kitab Bulughul Maram sebagai berikut:

 • Terdiri dari 16 bab mulai dari Bab Bersuci(Kitab at-Thaharah) sampai Bab Kompilasi (Kitab al-Jami’), setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab.
 • Memuat sebanyak 1596 buah hadis sahihhasan, bahkan dha’ifyang bertemakan fikih.
 • Memotong (ta’liq) rangkaian sanad, kecuali pada tingkat sahabat dan mukharrij.
 • Terkadang menyertakan jalur-jalur periwayatan hadis secara ringkas dan menyebutkan tambahan-tambahan redaksi dari riwayat lainnya dan menjelaskan statusnya.
 • Menjelaskan status hadis-hadis yang lemah (padanya ada kelemahan, sanadnya lemah…) atau dengan keterangan ulama, seperti “dilemahkan oleh Abu Hatim, dll.”.
 • Dalam hal penguat hadis, Ibnu Hajar menyertakan keterangan ringkas yang hanya mencantumkan sanad saja tanpa mengulang isi matan.
 • Ibnu Hajar menggunakan istilah tertentu dalam penyebutan yang mengeluarkan hadis (mukharrij), yakni:
 1. Rowahu as-Sab’ahuntuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam dalam ilmu Hadis, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzy, Nasa’i dan Ibnu Majah
 2. Rowahu as-Sittahuntuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad
 3. Rowahu al-Khamsahuntuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Bukhari-Muslim
 4. Rowahu al-Arba’ahuntuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari dan Muslim
 5. Rowahu ats-Tsalitsahuntuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah
 6. Muttafaqun ‘alaihuntuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim

Banyak ulama yang kemudian menyusun kitab penjelasan atas Kitab Bulughul Maram. Yang paling masyhur adalah Subulus Salam karya Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani. Kitab Subulus Salam sendiri merupakan ringkasan dari kitab Al-Badrut Tamam karya Al-Husain bin Muhammad al-Maghribi. Di antara kitab syarh (tafsir, penjelas) Bulughul Maram yang lain adalah:

 • Ibanatul Ahkam, karya Abu Abdullah bin Abdus Salam Allusy
 • Tuhfatul Ayyam fii Fawaid Bulughil Maram, karya Samy bin Muhammad
 • Minhatul ‘Allam, karya Shalih Fauzan
 • Syarah Bulughil Maram, karya Athiyyah Muhammad Salim

Ikutalah pembahasan kajian fiqih kitab bulughul maram online yang kami akan posting setiap hari senin di media sosial Hasmi Jakarta. Rasakan manfaatnya, amalkan ilmunya, raih pahalanya, sebarkan ke orang-orang yang kita cintai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker