Sirotulmustaqim

Sirotulmustaqim: BAB X AHLUL BID’AH

A.Arti Ahlul Bid’ah.

Ahlul bid’ah adalah mereka yang berpegang kepada salah satu dasar atau prinsip bid’ah, atau keislamannya berlumuran dengan bid’ah walaupun tidak berpegang kepada salah satu prinsip bid’ah.

Mereka yang selamat dari hal tersebut, maka bukanlah ahlul bid’ah dan masih merupakan bagian dari Ahlus Sunnah, meskipun jahil terhadap banyak hal dari prinsip-prinsip dasar dalam Sunnah dan Jama’ah.

Walaupun demikian, kedudukan orang seperti ini, yang kebanyakan adalah orang-orang yang malas untuk mempelajari manhaj Ahlus Sunnah, sangat berbahaya dan sangat rawan terjatuh ke dalam lingkaran bid’ah.

Ketetapan hukum di atas semakin memperjelas definisi Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah adalah seluruh kaum muslimin setelah dikurangi atau dikecualikan ahlul bid’ah.

B. Sumber Hukum dan Pemahaman Menurut Ahlul Bid’ah.

Sumber hukum dan pemahaman pada ahlul bid’ah telah menyimpang dari sirotulmustaqim.

I. Sebab-sebab Dasar Penyimpangan:

1. Hawa nafsu.

Yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah dorongan jiwa yang didasarkan pada salah satu tabiat jiwa manusia yang condong kepada pelanggaran. Hawa nafsu sering menjadi lebih kuat dari ilmu seseorang, sehingga hawa nafsu diikuti dan ilmu ditinggalkan. Jalan-jalan hawa nafsu sangat banyak sekali di antaranya:

a. Kecongkakan.

Inilah yang telah menjadi pangkal kesesatan Iblis yang telah meyakini ketuhanan Alloh  dan kemuliaan Adam , walaupun demikian ia (Iblis) tetap memilih jalan lain dari sirotulmustaqim. Bahkan mengancam akan menyesatkan manusia dari jalan tersebut. Kecongkakan telah banyak menyesatkan manusia sampai-sampai menimbulkan iri hati kepada kedudukan sahabat, lalu menolak pengikut-an kepada mereka, bahkan hingga menolak untuk mengikuti Rosululloh .

b. Ambisi ingin memenangkan pendapat sendiri.

c. Ambisi kedudukan di sisi manusia.

d. Fanatik kepada leluhur.

e. Enggan menerima nasihat.

f. Zandaqoh (mempermainkan agama).

2. Kejahilan.

Kejahilan terhadap sesuatu adalah tidak adanya ilmu yang benar tentang sesuatu tersebut. Kejahilan menjadikan seseorang melihat sesuatu berbeda de-ngan hakikatnya atau bahkan tidak dapat melihatnya sama sekali. Sehingga ketika orang enggan belajar dan terus mengikuti kejahilannya, tak ayal lagi dia akan tersesat. Satu-satunya obat untuk penyakit yang mematikan ini adalah belajar.

Kedua penyakit yang sangat berbahaya ini (hawa nafsu dan kejahilan), melahirkan penyimpangan dari sirotulmustaqim dalam prinsip-prinsip terdasar, kemudian penyimpangan pada prinsip-prinsip terda-sar tersebut melahirkan penyimpangan-penyimpangan lain yang banyak sekali, hampir-hampir tidak terhitung jumlahnya.

IIBentuk-bentuk Penyimpangan.

Bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dasar yang dilahirkan oleh kedua sebab utama tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meninggalkan salah satu sumber sirotulmustaqim.

Biasanya sumber yang ditolak adalah al-Hadits. De-ngan banyak argumen yang bersumber dari kejahilan yang sangat mendalam, ada beberapa golongan yang menolak hadits sebagai sumber Islam. Ketika al-Hadits ditolak, dengan sendirinya al-Qur’an pun tidak bisa dipahami sebagaimana mestinya, maka tersesatlah mereka dengan sejauh-jauhnya.

Dengan menolak hadits sebagai salah satu dari dua sumber Islam, banyak sekali tiang-tiang dan kompo-nen-komponen Islam yang runtuh. Ini mengakibatkan berkurang dan berubahnya Islam.

Di antara golongan-golongan tersebut adalah Syi’ah. Mereka menolak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat, karena memang mereka sebe-narnya telah mengkafirkan para sahabat yang mulia tersebut.

Ada juga golongan sesat lainnya, yang menama-kan diri mereka “Qur’aniyun” (pengikut al-Qur’an) atau “Ingkar Sunnah”. Mereka menolak hadits sebagai sumber Islam, walaupun dalam solat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya mereka terpaksa melirik kepada hadits juga.

Ada juga beberapa golongan yang menolak sebagian hadits (yaitu hadits Ahad) untuk dijadikan sumber bagi aqidah Islam. Hal ini sangat bertentangan dengan manhaj Rosululloh  dan sahabatnya. Dengan de-mikian tersesatlah mereka dengan sejauh-jauhnya kesesatan.

Semua ulama salaf dan kholaf sejak zaman sahabat hingga zaman kita sekarang, telah berijma’ menerima hadits Ahad sebagai dalil untuk semua sisi agama Islam termasuk aqidah. Semua imam-imam sunnah semasa sahabat dan sesudah mereka, seperti empat Imam madzhab: Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad serta Imam Bukhori, Muslim dan seluruh pe-rawi buku-buku Sunan yang empat seperti Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya, mereka semua tidak membeda-bedakan penggunaan hadits-hadits sohih sebagai dalil untuk seluruh bagian agama Islam, baik mutawatir maupun ahad.

Mereka telah meletakkan syarat-syarat yang sangat ketat untuk menyaring hadits-hadits ahad, untuk kemudian menetapkan keputusan tentang sohih atau tidaknya hadits tersebut. Para sahabat yang mulia telah menerima hal ini di masa kehidupan mereka. Masing-masing mereka menerima hadits-hadits Rosululloh  dari sahabat lainnya yang mereka percayai walaupun satu orang saja. Selain itu, Rosululloh  sering mengutus para sahabatnya ke daerah-daerah untuk menyampaikan risalah Islam secara perorangan-perorangan. Alloh  pun telah mengutus Rosululloh  untuk menyampaikan seluruh agamanya seorang diri.

2. Memakai sumber-sumber lain di samping al-Qur’an dan Hadits.

Bahkan terkadang pengikutan kepada keduanya (al-Qur’an dan al-Hadits) hanya sekedar pengakuan saja.

Di antara sumber-sumber sesat tambahan tersebut adalah:

  • a. Buku rujukan lain selain al-Qur’an dan Sunnah.

Buku ini diposisikan sama dengan keduanya, atau bahkan melebihi keduanya atau salah satunya.

Hal ini terjadi pada golongan Syi’ah Rofidoh (seperti di Iran misalnya). Mereka mempunyai kumpulan hadits-hadits yang mereka klaim sebagai perkataan-perkataan para imam mereka yang di-susun oleh seorang ulama mereka yang bernama Kulaini.

Mereka bukan hanya menolak hampir seluruh hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para saha-bat, bahkan lebih parah dari itu, yaitu mereka menjadikan hadits-hadits Kulaini tersebut mele-bihi Sunnah Rosululloh  dan ajaran-ajaran al-Qur’an, sehingga kesesatan mereka semakin tidak terhingga.

Demikian juga primbon-primbon yang dipakai oleh para penganut kebatinan yang mengaku sebagai orang Islam.

  • b. Impian.

Walaupun memang ada yang dinamakan “ru’yah sodiqoh” (mimpi benar yang bermakna), akan tetapi mimpi tetap tidak bisa dijadikan sebagai sumber kepercayaan, atau sebagai pijakan bagi perintah dan larangan, karena Islam telah sempurna sepeninggal Rosululloh .

  • c. Wijdan dan dzauq (rasa).

Rasapun banyak dijadikan sebagai penuntun dalam membentuk suatu kepercayaan, atau untuk menentukan halal dan haram. Lambat laun hal tersebut kemudian menjadi bagian dari keagamaan.

  • d. Kasyaf (penerawangan atau penyingkapan alam goib).

Beberapa aliran Tasawuf percaya bahwa seseo-rang dari mereka ketika sampai kepada derajat tertentu dari “kewalian”, bisa menerawang ke alam goib yang menghasilkan ilmu-ilmu yang benar untuk dijadikan sebagai tambahan bagi syari’at. Ini adalah suatu kedustaan yang besar.

  • e. Akal.

Akalpun telah menjadi salah satu sumber agama dengan cara menjadikan buah pikiran manusia men-jadi bagian dari agama Islam, walaupun tidak ada dasarnya dari al-Qur’an dan as-Sunnah, bahkan bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.

Sudah barang tentu walaupun peranan akal sangat penting, tetapi peranan dan kemampuannya sangat terbatas. Ketika akal diberi peran lebih dari batas untuk memahami dan tadabbur terhadap wahyu Alloh , bahkan diminta untuk membuat bentuk-bentuk yang menyaingi wahyu, maka sesatlah akal tersebut.

3. Menolak pengikutan kepada pemahaman sahabat dalam memahami kedua sumber tersebut, walaupun adanya pengakuan kuat atas pengikutan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.

Hal ini sudah sangat cukup untuk menjadi sebab ke-sesatan dan pasti menyesatkan!

Mereka mengumpulkan syubhat-syubhat untuk me-lemahkan prinsip-prinsip “keharusan mengikuti manhaj para sahabat”. Syubhat-syubhat yang selemah rumah laba-laba itu dijadikan alasan untuk “menolak” pujian-pujian dan “sertifikat kebenaran” yang tercantum banyak sekali dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Rosululloh  untuk para sahabat.

Ada pula beberapa “standar sesat alternatif” yang digunakan untuk menggantikan kaidah keharusan mengikuti metode pemahaman para sahabat yang agung, di antaranya:

  • a. Kaidah-kaidah filsafat.

Dengan menundukkan ayat-ayat al-Qur’an kepada kaidah-kaidah filsafat, rambu-rambu sirotulmusta-qim menjadi terbuang dan banyak sekali kom-ponen-komponen “sirotuljahim” yang tersisipkan di dalam keislaman mereka.

  • b. Logika dan akal umum.

Ini pun sama halnya dengan penggunaan kaidah-kaidah filsafat.

  • c. Tafsir ganda.

Yaitu tafsir yang memiliki dua sisi penafsiran untuk ayat-ayat al-Qur’an, tafsir zohir (nyata) dan tafsir batin (tersembunyi). Para penganut tafsir ganda ini mengatakan bahwa tafsir zohir adalah pemahaman-pemahaman dan penerapan-pene-rapan Rosululloh . Sedangkan tafsir batin yang tentunya berbeda dengan tafsir zohir adalah pema-haman dan praktek para pimpinan golongan mereka yang mereka namakan sebagai wali-wali Alloh , yang pada hakikatnya adalah wali-wali setan!

  • d. Tafsir tanpa bentuk (tafsir liberal).

Tafsir ini tidak mempunyai standar tertentu, murni hanya sebagai perwujudan hawa nafsu belaka. Kemana saja hawa nafsu mengarah, ke sanalah tafsir tersebut mengarah. Dalam tafsir para penga-nut aliran ini, kita tidak sedikitpun menemukan keha-ruman Islam. Pakar-pakar mereka berkiblat kepada Yahudi dan Nasroni, serta berguru kepada tokoh-tokoh kedua umat sesat tersebut.

Selain sumber-sumber sesat klasik tadi, kita dapati pula sumber-sumber kontemporer yang mensuplai racun-racun penyesat kepada keislaman seorang muslim di zaman ini. Di antaranya:

a. HAM (Hak Asasi Manusia/Human Right).

Banyak dari kaum muslimin yang menimba philoso-py kehidupannya dari pemahaman-pemahaman HAM yang seringkali sampai kepada penuhanan manusia dan bahkan dijadikan sebagai pelindung kemurtadan. Mereka pun sangat gencar menyua-rakan HAM dan melupakan hak-hak Alloh  atas manusia. Mereka menolak tuntutan dan hukum-hukum Alloh  atas manusia dengan alasan tuntut-an atau hukum tersebut dianggap melanggar HAM (HAM karangan otak-otak mereka tentunya). Hal ini tidak menyangkal adanya point-point HAM bua-tan mereka yang sesuai dengan syari’at Islam, tetapi ketika madu dan racun harus diminum sebagai satu paket, maka seluruh paket minuman itu adalah racun!

b. Media, khususnya televisi.

Pada tahun-tahun terakhir ini, televisi banyak sekali menyajikan program-program acara dan sinetron-sinetron yang sangat bertentangan de-ngan aqidah, namun dikemas dengan kemasan “Islam”. Banyak sekali isi dari sajian-sajian sesat tersebut yang kemudian menjadi bagian dari aqidah seorang muslim.

III. Ancaman Atas Ahlul Bid’ah.

Alloh  berfirman:

“…maka hendaklah orang-orang yang menya-lahi perintah Rosul takut akan ditimpafitnah atau ditimpa adzab yang pedih. [QS. an-Nur (24): 63]

”Ditimpa fitnah” dalam ayat ini ditafsirkan sebagai syirik atau ”zaigun” (penyimpangan hati dari ke-benaran). Bentuk ancaman dalam ayat ini adalah tidak diakuinya keimanan mereka yang tidak tunduk kepada hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Rosululloh  (Sunnah).

“Maka demi Robbmu, mereka pada (hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh-nya.” [QS. an-Nisa’ (4): 65]

“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, se-sungguhnya mereka berada dalam penentangan (kesesatan). Maka Alloh akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” [QS. al-Baqoroh (2): 137]

Dalam ayat ini, mereka yang menyelisihi Rosululloh  dan para sahabatnya dalam masalah-masalah keimanan diancam akan tersesat.

Rosululloh  bersabda:

(( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ))

“Barangsiapa melakukan suatu amal perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan kami, maka amalnya tertolak.”  (HR. Muslim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker